hoạt động chuyên môn của nhà trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24 tháng 3 năm 2021. Nhà trường vinh dự đón đoàn kiểm tra chuyên đề của Phòng giáo dục đào tạo huyện Eakar. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tham gia dự giờ 5 giáo viên và kiểm tra hồ sơ hiệu trưởng, hiệu phó, hồ sơ thư viện, hồ sơ đội, hồ sơ giáo viên. Kết quả 5 tiết dạy xếp loại Tốt, 13/15 bộ hồ sơ giáo viên xếp loại tốt.

Qua buổi làm việc, nhà trường nói chung cũng như giáo viên được nhận xét những ưu, khuyết điểm, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn hơn.